Wednesday, December 10, 2008

Capitalizing

Santapan seterusnya untuk menjadikan setiap perkataan didalam satu ayat menjadi huruf besar(capital letter)
###############
sub Capitalizer{
###############
my($word,$leavecap) = @_;
my @splitword = split(/\ /,$word);
my $newword;
foreach(@splitword){
$_ = lc($_) if !$leavecap ;
$_ = ucfirst($_);
$newword .= "$_"." ";
}
return($newword);
}
pengunaan:
my $newphrase = &Capitalizer("a",'b');
dimana:
a: ayat yg ingin dikemaskini
b: letak nilai untuk membiarkan huruf besar dipertengahan perkataan, biarkan kosong untuk hanya permulaan perkataan

No comments: