Thursday, July 9, 2009

Had Bilangan Maksimum Baris Untuk Setiap Jadual MySQL

berapa kah had maksimum baris yang boleh disimpan didalam setiap jadual jikalau kita mengunakan pengkalan data MySQL?

jawapan nya:
bergantung kepada perkakasan yang anda gunakan. yang pasti jika anda mengunakan perkakasan 64bit anda boleh menyimpan lebih banyak dari perkakasan 32bit.
Sebenarnya had maksimum boleh dikawal mengikut konfigurasi sistem.

mysql> show table status like 'urls' \G;
*************************** 1. row ***************************
      Name: urls
     Engine: MyISAM
    Version: 10
   Row_format: Dynamic
      Rows: 1914630
 Avg_row_length: 94
  Data_length: 180376868
Max_data_length: 4294967295
  Index_length: 356147200
   Data_free: 0
 Auto_increment: 1914631
  Create_time: 2009-07-09 10:54:50
  Update_time: 2009-07-09 21:37:48
   Check_time: 2009-07-09 10:57:41
   Collation: latin1_swedish_ci
    Checksum: NULL
 Create_options:
    Comment:
1 row in set (0.00 sec)

kalau kita perhatikan, (Max_data_length)Maksimum jumlah data ialah 4Gb. kalau kita tukar

mysql> alter table urls max_rows = 200000000000;
sekrang jadual ini boleh menampung lebih lagi.
Akan tetapi, untuk perkakasan 32bit, had paling maksimum ialah 4.2billion baris... banyak? bergantung.

No comments: